Agenda ALV 20 oktober Aalsmeer

Locatie:
Watersportvereniging Aalsmeer
Uiterweg 155
1431 AD Aalsmeer

Aanvang 11:00 uur

Agenda:

1 Opening
2 Notulen ALV 14 oktober 2018
3 Ingekomen stukken/ uitgaande stukken/ mededeling
4 Financieel jaarverslag en begroting
5 Verslag kascommissie
6 Goedkeuring  financiële stukken
7 Verkiezing kascommissie
8 Wintercup 2019/2020 voor akkoord
9 EK MM ?
10 Samenstelling bestuur
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Bert Broer en Ivan Palmer. Geert Middel stelt zich beschikbaar, andere kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter J. de Best.
11 Rondvraag
12 Sluiting.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.